Välkommen till Tyresö grund & mark AB​

Utför Mark, Sprängning, Grund, Asfaltering, Stenarbeten Vi erbjuder totala markentreprenader från rivning, sprängning, grund, betongarbeten, markplanering, murar, asfaltering.​ Underlättar för beställaren att ha en och samma entreprenör att samordna med. Det blir effektivare både arbetsmässigt och kostnadsmässigt och mer kontrollerat då risken för problem minimeras.​ För att kunna utföra ett professionellt arbete, räcker det inte med en kompetent företagsledning. Personalen är naturligtvis minst lika viktig för en effektiv och kvalitativ arbetsprocess.​

  • Grundläggning för industri, hus och garage

  • Vägar och infarter och asfaltering

  • Plattläggning och stödmurar

  • Gräsetableringar

  • Enskilda avlopp och reningsverk

  • Dräneringar och fuktisolering av källarväggar

  • Maskinarbeten på entreprenad

  • Arbeten med infrastruktur inom el, kommunikation och IT

  • Transporter